EN CZ
Super nabídka
greatcover2 black hl.

obal pro NB - Greatcover Black 15"

Kvalitní kožený obal na note- book,chrání proti jeho odření. Velmi elegantní vzhled.

cena 248 Kč

detail
mini ITX car-pc case

skříň Mini-ITX pro Car PC

Mini ITX počítačová skříň vhodná pro montáž do automobilu

cena 1312 Kč

detail
přímá linka
+420 499 979 212

Reklamace

V případě, potřebujete odbornou pomoc při nastavení nebo detekci příčiny problému, kontaktujte nás na našich telefoních číslech.



Zboží zakoupené u naší společnosti, na něž se vztahuje záruční lhůta, zašlete na naši adresu: Partis a.s., Revoluční 219, 542 32 Úpice. Zásilku označte slovem "REKLAMACE EV" a pošlete jej obyčejným pojištěným balíkem nikoli dobírkou. Výrobek  zabalte do původního obalu, přiložte veškerou dokumentaci (fotokopie), která byla s výrobkem dodávána. Je třeba také přidat dokument, na kterém musí být tyto údaje: Jméno a adresa odběratele, kontakt, označení výrobku, číslo faktury, na které byl výrobek nakoupen a popis závady. Po přijetí zásilky bude výrobek předán reklamačnímu oddělení k vyřízení reklamace.Pokud nebude reklamaci nebude možno vyřešit jiným způsobem viz. reklamační řád, zašlete také č. účtu, na který Vám bude poukázáno finanční vyrovnání.



Pozn.: Způsob vyřizování reklamací se řídí reklamačním řádem dodavatele.



Reklamační řád



1.  Všeobecná  ustanovení

1.1  Tento reklamační řád upravuje vzájemná práva a povinnosti smluvních stran při reklamaci    
zboží, služeb a práce a provádění záručních a pozáručních oprav.
1.2      Reklamační řád se vztahuje na zboží, výrobky a služby(dále jen produkty),zakoupené ve firmě
PARTIS a. s. a jehož reklamace je v souladu s tímto reklamačním řádem.
1.3      Základní podmínkou pro uplatnění reklamace je předložení dokladu o nabytí produktu,         
tj. daňový doklad – faktura, pokladní složenka.
1.4      Zákazník byl seznámen  s reklamačním řádem při prodeji zboží a dále je k nahlédnutí na webových stránkách 
www.elektrovideo.cz

1.5.   Vaši objednávku vyřídíme během 2-3 týdnů. Z důvodu velkého zájmu o zboží může dojít ke zpoždění zásilky nebo k vyprodání některých produktů, takže budeme schopni objednané zboží posílat postupně v několika zásilkách. Tato skutečnost Vám bude sdělena e-mailem nebo dopisem, přiloženým k faktuře.V tomto případě přijměte naši omluvu.
1.6   Zásilka, kterou si zákazník nevyzvedl  a ta se vrátila zpět, bude zákazník neprodleně kontaktován s dotazem, zda si přeje zboží převzít. Pokud zákazník vyjádří svůj souhlas s opětovným zasláním zboží, bude k původní částce doúčtována tzv. doposílka , což jsou účelně vynaložené náklady za opětovné zaslání zboží.
1.7   Poskytujeme záruku  na výměnu zboží a vrácení peněz. V případě, že z jakéhokoli důvodu není zákazník se zbožím spokojen, jednoduše může zásilku poslat zpět do 14 dnů od obdržení zásilky. Zboží musí být zasláno zpět v originálním obalu bez známek poškození, jako obyčejnou pojištěnou  zásilku (nikoli na dobírku) . Upozorňujeme, že záruka se vztahuje jen na nepoškozené a nepoužité zboží ! Dle přání zákazníka vrácené zboží vyměníme za jiné nebo vrátíme příslušnou částku za zboží. Na všechny výrobky poskytujeme záruční lhůtu dle zákona.
      


2.  Nárok na uplatnění záruky
2.1. Kupující má právo uplatnit záruku jen na produkty, které vykazují vady, vztahuje se
 na ně záruka a byly zakoupeny u prodávajícího.
2.2  Kupující je povinen zajistit kontrolu co nejdříve po jejich převzetí. Jestliže tak neučiní, může uplatnit nárok           
z vad zjištěných při této prohlídce pouze tehdy , když  prokáže, že tato produkty měly vady již v době             převzetí těchto produktů.
2.3   Nárok na uplatnění reklamace zaniká v následujících případech:
        a) ztrátou dokladu dle bodu 1.3
        b) vyprší-li u reklamovaného produktu dnem převzetí do opravy záruční lhůta
        c) porušením ochranných či záručních pečetí a nálepek, pokud na produktech jsou
        d) mechanickým nebo jiným poškozením produktu při používání za jiných podmínek,
             než  pro které je produkt vyroben
         e) při nedodržení pokynů uvedených v návodu o použití výrobku nebo nesprávnou
             manipulací s výrobkem, ale i v důsledku takto vzniklých vad se náhrada škody
            ani případná reklamace neuznává.
2.4 Kupující nemá právo uplatnit záruku na vady, o kterých byl prodávajícím v době uzavírání smlouvy                      upozorněn nebo s přihlédnutím k okolnostem, za nichž byla smlouva uzavřena, musel vědět.
2.5  Prodávající, ve smyslu platných zákonů, si vyhrazuje právo nahradit vadné a neopravitelné produkty za jiné  nebo obdobné , se srovnatelnými technickými parametry.


 



3.  Délka záruky

3.1  Prodávající, ve smyslu platných zákonů, poskytuje na produkty záruku 24 měsíců.
3.2  Plnění záruční doby začíná dnem vystavení daňového dokladu a prodlužuje se o dobu, po kterou byl produkt     v záruční opravě.
3.3  V případě výměny produktu za nový se případné další reklamace uplatňují na základě původního dokladu    o nabytí produktu, tj. daňový doklad – faktura, pokladní složenka.


 



4.  Ceník oprav

4.1  Veškeré právem uplatněné záruční opravy jsou zdarma.
4.2  V případě neoprávněné reklamace jsou zákazníkovi účtovány veškeré více náklady spojené s vyřízením reklamace (např. doprava k zákazníkovi…)
4.3  U mimo záručních oprav je účtována cena, která je určována dohodou smluvních stran.


 



5.  Způsob vyřízení reklamace

5.1  Oprávněná reklamace na vady výrobku se vztahuje pouze k popisu závady uvedené zákazníkem.Tato reklamace bude řešena opravou nebo výměnou do 30 dnů od předání produktu k reklamaci nebo výměnou při nedopravitelnosti produktu. Při reklamaci je zákazník povinen uplatnit reklamaci firmě Partis a.s. v originálním balení.
5.2  Reklamace se vyřizuje výhradně ve firmě Partis, a.s., popř. v autorizovaných sběrnách, nikoliv u zákazníka.
5.3  Reklamované produkty zaslané zákazníkem na náklady firmy Partis a.s.(dobírka) nebudou přijaty.
5.4  Zjistí-li firma Partis a.s., že příčinou problémů není reklamovaný produkt, ale související zařízení, bude zákazníkovi účtována práce spojená se zjištěním tohoto stavu a nápravou  tohoto stavu.
5.5  V případech v tomto reklamačním řádu neuvedených se bude postupovat podle občanského zákoníku. 
 



6.  Účinnost

6.1  Tento reklamační řád nabývá účinnosti dne 01.11.2008 a platí do vydání nového reklamačního řádu.

powered: xantipa | designed: xantipa

optimalizace PageRank.cz    Hodnocení a recenze obchodů  Internetové obchody  internetové obchody  Internetové obchody, e-shop, internetový obchod  Shoops.cz | Katalog online nakupováníShoops.cz | Katalog online nakupování  Krásný domov.cz